{ਜਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਦੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇ ਰੰਗ ਬਈ।
ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਬਈ।........... SASGMSW 🙏🙏 != null ? ਜਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਦੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇ ਰੰਗ ਬਈ।
ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਬਈ।........... SASGMSW 🙏🙏 : ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੰਡੂ}

ਜਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਦੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇ ਰੰਗ ਬਈ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਬਈ।........... SASGMSW 🙏🙏

 • N I P P I

  clock173 days ago

  Attttttttttt😍😍😍😍😍😍😍

 • N I P P I

  clock173 days ago

  Atttttttzzzzzzzzz👏👏👏👏👌👌👌👌

 • N I P P I

  clock173 days ago

  Siraaaaa khnd😍😍😍😍😍👌👌👌👌