{ਜੀਹਦੇ ਉਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ 'ਚ ਪੇਚ ਨਾ ਕੋਈ 😉😍................ SASGMSW 🙏🙏 != null ? ਜੀਹਦੇ ਉਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ 'ਚ ਪੇਚ ਨਾ ਕੋਈ 😉😍................ SASGMSW 🙏🙏 : ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੰਡੂ}

ਜੀਹਦੇ ਉਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ 'ਚ ਪੇਚ ਨਾ ਕੋਈ 😉😍................ SASGMSW 🙏🙏