{🔜ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੀ ਜਿੱਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ 
ਹੋ ਕੇ ਜਜਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ,,🔚 != null ? 🔜ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੀ ਜਿੱਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ 
ਹੋ ਕੇ ਜਜਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ,,🔚 : Dhaliwal Harpreet 👑}

🔜ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੀ ਜਿੱਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਜਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ,,🔚

  • clock160 days ago

    Star👌