ਜੇ ਲੋਕ ਏਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਅਾ ਤੇ ਹਾ ਜੀ ਅਸੀ ਫੁਕਰੇ ਅਾ #sonu #