{ਫਰਕ ਇਹੀ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ 👑 != null ? ਫਰਕ ਇਹੀ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ 👑 : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ | Business Coach}

ਫਰਕ ਇਹੀ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ 👑

  • S a t ı l ı r 💸

    clock109 days ago

    As I had a look at your account, I liked your recent photos more 😊 very good 👏