{ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ 
ਸੋਚੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮ ਹੋਉਗਾ.. != null ? ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ 
ਸੋਚੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮ ਹੋਉਗਾ.. : ਸਿੱਧੂ}

ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੋਚੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮ ਹੋਉਗਾ..

  • GURI MANN

    clock89 days ago

    ❤️😍😍😍😘😘😘❤️❤️