{ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗਾ ਏ❣,
ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ❣!!! != null ? ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗਾ ਏ❣,
ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ❣!!! : 💕HARPREET SINGH💕}

ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗਾ ਏ❣, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ❣!!!