{#ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ,
ਬਸ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈਦਾ||| != null ? #ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ,
ਬਸ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈਦਾ||| : 😍only urs navi😘}

#ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਿਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈਦਾ|||

 • Gagan Bawa

  clock72 days ago

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘👌

 • Gagan Bawa

  clock72 days ago

  👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

 • Gagan Bawa

  clock72 days ago

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️