ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦੇਆ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ

@_gre_wal_97 #jatt420 #gurwindergillz #jattlifestyle #canadaday #insta #tiktokboys #instagood #punjabi

ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦੇਆ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ @_gre_wal_97 #jatt420 #gurwindergillz #jattlifestyle #canadaday #insta #tiktokboys #instagood #punjabi