🙏 ਕੱਚੇ ਚਾਹੇ ਪੱਕੇ ਅਾਖ਼ਿਰ ਖ਼ੁਰ ਜਾਣਾ .. #ਨੀਵੇਂ E ਠੀਕ ਅਾਂ #ੳੁੱਚਿਅਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ 😊😊
#stubborn #bornleader #turbanator #galbaat #staypositive #virk

🙏 ਕੱਚੇ ਚਾਹੇ ਪੱਕੇ ਅਾਖ਼ਿਰ ਖ਼ੁਰ ਜਾਣਾ .. #ਨੀਵੇਂ E ਠੀਕ ਅਾਂ #ੳੁੱਚਿਅਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ 😊😊 #stubborn #bornleader #turbanator #galbaat #staypositive #virk