{ਨਾਰਾ🧚‍♂️ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਪਲੂਸੀਆ ,  ਨੀ ਜਿਹੜਾ JaTT 🤵 ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ 👤 BLOOD ਚਲਦਾ ,  TERA BHULLAR != null ? ਨਾਰਾ🧚‍♂️ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਪਲੂਸੀਆ ,  ਨੀ ਜਿਹੜਾ JaTT 🤵 ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ 👤 BLOOD ਚਲਦਾ ,  TERA BHULLAR : ਭੁੱਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ}

ਨਾਰਾ🧚‍♂️ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਪਲੂਸੀਆ , ਨੀ ਜਿਹੜਾ JaTT 🤵 ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ 👤 BLOOD ਚਲਦਾ , TERA BHULLAR