{ਕਿਨਾਰੇ 🏝️ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਿੱਪੀਆਂ🐚 ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ🌊 ਨਹੀ ਗੌਲਦੇ.. #dil#dildaarbande😍✔#ustaad#punjabi#dilderaje#bathindeale#mansa#pb31wale#royalfamily#jatts#region#ghaint_look#punjabigabru ❣️❣️ != null ? ਕਿਨਾਰੇ 🏝️ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਿੱਪੀਆਂ🐚 ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ🌊 ਨਹੀ ਗੌਲਦੇ.. #dil#dildaarbande😍✔#ustaad#punjabi#dilderaje#bathindeale#mansa#pb31wale#royalfamily#jatts#region#ghaint_look#punjabigabru ❣️❣️ : ♠️Härpréèt Sïñgh Çhâhâl♠️}

ਕਿਨਾਰੇ 🏝️ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਿੱਪੀਆਂ🐚 ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ🌊 ਨਹੀ ਗੌਲਦੇ.. ❣️❣️

  • clock19 days ago

    👌👌👌🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥