{🦅ਹਮ ਵਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ 😊
 ਜਹਾਂ ਜਾਨ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੁਬਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ 🚩 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 #producerdxxteam #producerdxx #producerdxxgrow #yaar #yaariyan #photooftheday #tarsemjassar #garrysandhu #jordansandhu #babbumaan #maansaab #photooftheday #love #me #sharrymaan #punjabi_stars #modeling #end #therock != null ? 🦅ਹਮ ਵਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ 😊
 ਜਹਾਂ ਜਾਨ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੁਬਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ 🚩 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 #producerdxxteam #producerdxx #producerdxxgrow #yaar #yaariyan #photooftheday #tarsemjassar #garrysandhu #jordansandhu #babbumaan #maansaab #photooftheday #love #me #sharrymaan #punjabi_stars #modeling #end #therock : ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ}

🦅ਹਮ ਵਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ 😊 ਜਹਾਂ ਜਾਨ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੁਬਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ 🚩 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 #producerdxxteam #producerdxx #producerdxxgrow #yaar #yaariyan #photooftheday #tarsemjassar #garrysandhu #jordansandhu #babbumaan #maansaab #photooftheday #love #me #sharrymaan #punjabi_stars #modeling #end #therock