{ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਰਕਾਂ ਦੇ🤝ਪਾਪੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਖਾ ਹੋਵੇਗਾ👊@prilaga #terasandhu95 #himmatsandhu #hardysandhu #jordansandhu #prilaga #sandhucouples #nandishsandhu #sukhsandhu #harrdysandhu #virasatsandhu #sandhusaab #sandhurst #garrysandhu #sandhu #banitasandhu #garrysandhuworld != null ? ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਰਕਾਂ ਦੇ🤝ਪਾਪੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਖਾ ਹੋਵੇਗਾ👊@prilaga #terasandhu95 #himmatsandhu #hardysandhu #jordansandhu #prilaga #sandhucouples #nandishsandhu #sukhsandhu #harrdysandhu #virasatsandhu #sandhusaab #sandhurst #garrysandhu #sandhu #banitasandhu #garrysandhuworld : ♠️ਜੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ♠️}

ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਰਕਾਂ ਦੇ🤝ਪਾਪੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਖਾ ਹੋਵੇਗਾ👊@prilaga #terasandhu95 #himmatsandhu #hardysandhu #jordansandhu #prilaga #sandhucouples #nandishsandhu #sukhsandhu #harrdysandhu #virasatsandhu #sandhusaab #sandhurst #garrysandhu #sandhu #banitasandhu #garrysandhuworld