{ਪਹਿਚਾਨ ਭਾਵਂੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੋ.....
ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ਼਼..... :
:
:
:
sidhu moosewala _official @guri_sidhu_0145 _
@teji _aujla_@ kirat_sarpanch97 
@dhindsakaran@official dhillopreet@imranpk17
@ Maninder.619 @kammie_gill_@kamal_sidhu.307
@noorgill_22@ officialgurnoor7800@vipmndeer
@ vipmehkam @ vip.shoutoutz #home #homesweet#home
@jattlife@black#blacklove#adidas#fortuner#
@ villa.love
#JaTTlife.#producerdxx# amanachairman# jattwand# tharga rh# patiala # kurtapajma#wmk#jatt#sohnehadhowadh# ku# rtapajama#thar#scorpio#thar # jattlife🚜  _puthe_kamm _we_make_our_own_reules🔫
#pendu#sidhumoosewala
#punjabi #villagers #fun # mohali #chan#
#digarh#sec_10 #chandigarh # Amritsar # punjab#jattiz#sidhumoosewala# tharghar# != null ? ਪਹਿਚਾਨ ਭਾਵਂੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੋ.....
ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ਼਼..... :
:
:
:
sidhu moosewala _official @guri_sidhu_0145 _
@teji _aujla_@ kirat_sarpanch97 
@dhindsakaran@official dhillopreet@imranpk17
@ Maninder.619 @kammie_gill_@kamal_sidhu.307
@noorgill_22@ officialgurnoor7800@vipmndeer
@ vipmehkam @ vip.shoutoutz #home #homesweet#home
@jattlife@black#blacklove#adidas#fortuner#
@ villa.love
#JaTTlife.#producerdxx# amanachairman# jattwand# tharga rh# patiala # kurtapajma#wmk#jatt#sohnehadhowadh# ku# rtapajama#thar#scorpio#thar # jattlife🚜  _puthe_kamm _we_make_our_own_reules🔫
#pendu#sidhumoosewala
#punjabi #villagers #fun # mohali #chan#
#digarh#sec_10 #chandigarh # Amritsar # punjab#jattiz#sidhumoosewala# tharghar# : S A N D H U❌📛(ਚੋਬਰ)}

ਪਹਿਚਾਨ ਭਾਵਂੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੋ..... ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ਼਼..... : : : : sidhu moosewala _official @guri_sidhu_0145 _ @teji _aujla_@ kirat_sarpanch97 @dhindsakaran@official dhillopreet@imranpk17 @ Maninder.619 officialgurnoor7800@vipmndeer @ vipmehkam @ vip.shoutoutz #home villa.love #JaTTlife. #producerdxx # amanachairman # jattwand # tharga rh # patiala # kurtapajma #wmk #jatt #sohnehadhowadh # ku # rtapajama #thar #scorpio #thar # jattlife🚜 _puthe_kamm #villagers #fun # mohali #chan # #digarh #sec_10 #chandigarh # Amritsar # punjab #jattiz #sidhumoosewala # tharghar #