{ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੀ,
ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ!
#sardari #sardar #sardariforever #beinghuman #beingsardar #turban #turbnlover #turbanator #turbantasarim #paggan #paganfolk #beard #beardgang #mucchn #sardari👑 #sardari👳 #beardlover #mustache #mustaches #wmk != null ? ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੀ,
ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ!
#sardari #sardar #sardariforever #beinghuman #beingsardar #turban #turbnlover #turbanator #turbantasarim #paggan #paganfolk #beard #beardgang #mucchn #sardari👑 #sardari👳 #beardlover #mustache #mustaches #wmk : Bhupinder Singh}

ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ! #sardari #sardar #sardariforever #beinghuman #beingsardar #turban #turbnlover #turbanator #turbantasarim #paggan #paganfolk #beard #beardgang #mucchn #sardari👑 #sardari👳 #beardlover #mustache #mustaches #wmk