{ਚੁੱਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਓਏ ਸੱਜਣਾ 
ਰੌਲੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ #😇😇
#wmk🙏_____________________________________________ != null ? ਚੁੱਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਓਏ ਸੱਜਣਾ 
ਰੌਲੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ #😇😇
#wmk🙏_____________________________________________ : گہری راجپوت۔}

ਚੁੱਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਓਏ ਸੱਜਣਾ  ਰੌਲੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ