{ਗੱਲ clear ਆ 
ਮੁੰਡਾ Real ਆ 
ਪਿਆਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ,ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾ 🤗❣️ #ustaadbande #reporter #ghaintmunde #sardaritouch #pb19wale #kingdon #vehlijanta #awsome #saunkhihathyerande #balleballe #sohizz != null ? ਗੱਲ clear ਆ 
ਮੁੰਡਾ Real ਆ 
ਪਿਆਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ,ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾ 🤗❣️ #ustaadbande #reporter #ghaintmunde #sardaritouch #pb19wale #kingdon #vehlijanta #awsome #saunkhihathyerande #balleballe #sohizz : 👑 H A R $! M R A N  S {} H! 👑}

ਗੱਲ clear ਆ ਮੁੰਡਾ Real ਆ ਪਿਆਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ,ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾ 🤗❣️ #ustaadbande #reporter #ghaintmunde #sardaritouch #pb19wale #kingdon #vehlijanta #awsome #saunkhihathyerande #balleballe #sohizz