{*ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ,*
*ਹਰ ਫ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।*...........@sarpanch_anmol_2003 #sardari👑 #jattlife😎 #randhawe_hunde_ghaint_ya != null ? *ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ,*
*ਹਰ ਫ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।*...........@sarpanch_anmol_2003 #sardari👑 #jattlife😎 #randhawe_hunde_ghaint_ya : ♠️ਅਨਮੋਲ ਰੰਧਾਵਾ♠️}

*ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ,* *ਹਰ ਫ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।*...........@sarpanch_anmol_2003 #sardari👑 #jattlife😎 #randhawe_hunde_ghaint_ya