{ਅਸੀੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨਈ
 ਤਾਇਓ ਮੁੱਖ ਤੇ ਰਹੇ ਗਲੋ ਕੁੜੀਏ 
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਾਲਜੇ ਅੱਲੜਾ ਦੇ
 ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਾ ਖੋ ਕੁੜੀਏ
#brar #saab != null ? ਅਸੀੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨਈ
 ਤਾਇਓ ਮੁੱਖ ਤੇ ਰਹੇ ਗਲੋ ਕੁੜੀਏ 
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਾਲਜੇ ਅੱਲੜਾ ਦੇ
 ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਾ ਖੋ ਕੁੜੀਏ
#brar #saab : Rajbinder Brar}

ਅਸੀੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨਈ ਤਾਇਓ ਮੁੱਖ ਤੇ ਰਹੇ ਗਲੋ ਕੁੜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਾਲਜੇ ਅੱਲੜਾ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਾ ਖੋ ਕੁੜੀਏ #brar #saab