{ਲੰਡੂਆ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਐ ,
ਜ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਐ ,
ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਐ Leader ਦੀ 
ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਐ .. ਜੱਸੜ ..
#tarsemjassar #vehlijanta #sardar #sardari #lifestyleblogger #photography #keepsupporting #humanity #love #wmk != null ? ਲੰਡੂਆ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਐ ,
ਜ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਐ ,
ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਐ Leader ਦੀ 
ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਐ .. ਜੱਸੜ ..
#tarsemjassar #vehlijanta #sardar #sardari #lifestyleblogger #photography #keepsupporting #humanity #love #wmk : ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ}

ਲੰਡੂਆ ਦੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਐ , ਜ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਐ , ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਐ Leader ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਕੁੱਤੀ ਐ .. ਜੱਸੜ .. #tarsemjassar #vehlijanta #sardar #sardari #lifestyleblogger #photography #keepsupporting #humanity #love #wmk