😘😘😘ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾ 🤔ਵਾਦਦਾਤ ਹੁੰਦੀ