{#ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ #ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪ ਹੀ #ਰਾਜੇ ਹਾਂ,,
ਇਸ ਲਈ #ਹੋਰਾਂ ਦੀ #ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ #ਮਾਇਨੇ ਨੀ ਰੱਖਦੀ..!!
👈Sran SaaB👉. #jatt #life #canada #faridkot😎☺️👌 #chandigarh #cutemunda 😍 #single #pindawalejatt #ghaint #parmishvermafilms #mankirataulakh #karanaujla #ellymangat #deepjandu #end != null ? #ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ #ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪ ਹੀ #ਰਾਜੇ ਹਾਂ,,
ਇਸ ਲਈ #ਹੋਰਾਂ ਦੀ #ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ #ਮਾਇਨੇ ਨੀ ਰੱਖਦੀ..!!
👈Sran SaaB👉. #jatt #life #canada #faridkot😎☺️👌 #chandigarh #cutemunda 😍 #single #pindawalejatt #ghaint #parmishvermafilms #mankirataulakh #karanaujla #ellymangat #deepjandu #end : Lucky_sran_saab}

#ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ #ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪ ਹੀ #ਰਾਜੇ ਹਾਂ,, ਇਸ ਲਈ #ਹੋਰਾਂ ਦੀ #ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ #ਮਾਇਨੇ ਨੀ ਰੱਖਦੀ..!! 👈Sran SaaB👉. #jatt #life #canada #faridkot😎☺️👌 #chandigarh #cutemunda 😍 #single #pindawalejatt #ghaint #parmishvermafilms #mankirataulakh #karanaujla #ellymangat #deepjandu #end