{🦅ਹਮ ਵਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ 🙏🏻
ਜਹਾਂ ਜਾਨ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੁਬਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ 🚩🇨🇦 #Brar #vehli_janta #student_life #pb29_wale❤
#Photo credit to - G.M != null ? 🦅ਹਮ ਵਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ 🙏🏻
ਜਹਾਂ ਜਾਨ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੁਬਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ 🚩🇨🇦 #Brar #vehli_janta #student_life #pb29_wale❤
#Photo credit to - G.M : Arvinder Singh Brar}

🦅ਹਮ ਵਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ 🙏🏻 ਜਹਾਂ ਜਾਨ ਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੁਬਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ 🚩🇨🇦 #Brar #vehli_janta #student_life #pb29_wale❤ #Photo credit to - G.M