{ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ।।☬ ੲਿਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗਰੂ ਜੀ ਜਰੁਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀੴ🙏🙏ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥<br>
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥<br>
ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥<br>
ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥<br>
ਪਨ੍ਹ੍ਹੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥<br>
ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥<br>
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥<br>
ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥<br>
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ ॥<br>
ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥੬੯੫॥🙏🙏 ੴਸਾਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ&nbsp; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ☬ ☬ ..ੴਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ☬<br>
ੴਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ☬<br>
.<br>
👉|| ~ These photos which we are posting of guru sahiban&apos;s are just imagination<br>
This is just our believe  our guru&apos;s look like, So I request you all please Do path and believe in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj.&nbsp; Historical ,&nbsp; Gurudwaras ,Places ,etc are Real.<br>
Destination For Learning &amp; Spreading Good Thoughts ~|| 👈 .. ..<br>
....<br>
Big supporter<br>
@ammyvirk<br>
#sikhi_world__<br>
#ammyvirkfans<br>
#gurbani #sikhi<br>
#turbanking #gurbani<br>
#gurbanitimeline<br>
#singh#kaur #sardari <br>
#patialashahipagg <br>
#sikhism #sikh #dastar&nbsp; <br>
#amritsar&nbsp; #parshad <br>
#wmk #pagg #guru <br>
#waheguru #punjabi<br>
#gurbani
. __________________________________👉👉if you like our page support with follow and share👈👈<br>
ਨੋਟ👉 ਜੇ ਤੂਹਾਨੂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਦਿਅਾ ਲਗੇਂ ਤਾ STORY ਯਾ POST&nbsp; ਪਾ ਕੇ SPPORT ਜਰੁਰ ਕਰਯੋਂ ਜੀ ।।👈👈<br>
👉🙏💐❤ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ❤💐🙏👈 != null ? ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ।।☬ ੲਿਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗਰੂ ਜੀ ਜਰੁਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀੴ🙏🙏ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥<br>
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥<br>
ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥<br>
ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥<br>
ਪਨ੍ਹ੍ਹੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥<br>
ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥<br>
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥<br>
ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥<br>
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ ॥<br>
ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥੬੯੫॥🙏🙏 ੴਸਾਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ&nbsp; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ☬ ☬ ..ੴਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ☬<br>
ੴਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ☬<br>
.<br>
👉|| ~ These photos which we are posting of guru sahiban&apos;s are just imagination<br>
This is just our believe  our guru&apos;s look like, So I request you all please Do path and believe in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj.&nbsp; Historical ,&nbsp; Gurudwaras ,Places ,etc are Real.<br>
Destination For Learning &amp; Spreading Good Thoughts ~|| 👈 .. ..<br>
....<br>
Big supporter<br>
@ammyvirk<br>
#sikhi_world__<br>
#ammyvirkfans<br>
#gurbani #sikhi<br>
#turbanking #gurbani<br>
#gurbanitimeline<br>
#singh#kaur #sardari <br>
#patialashahipagg <br>
#sikhism #sikh #dastar&nbsp; <br>
#amritsar&nbsp; #parshad <br>
#wmk #pagg #guru <br>
#waheguru #punjabi<br>
#gurbani
. __________________________________👉👉if you like our page support with follow and share👈👈<br>
ਨੋਟ👉 ਜੇ ਤੂਹਾਨੂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਦਿਅਾ ਲਗੇਂ ਤਾ STORY ਯਾ POST&nbsp; ਪਾ ਕੇ SPPORT ਜਰੁਰ ਕਰਯੋਂ ਜੀ ।।👈👈<br>
👉🙏💐❤ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ❤💐🙏👈 : 🙏ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ🙏}

ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ।।☬ ੲਿਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗਰੂ ਜੀ ਜਰੁਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀੴ🙏🙏ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥<br> ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥<br> ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥<br> ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥<br> ਪਨ੍ਹ੍ਹੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥<br> ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥<br> ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥<br> ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥<br> ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ ॥<br> ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥੬੯੫॥🙏🙏 ੴਸਾਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ&nbsp; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ☬ ☬ ..ੴਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ☬<br> ੴਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ☬<br> .<br> 👉|| ~ These photos which we are posting of guru sahiban&apos;s are just imagination<br> This is just our believe  our guru&apos;s look like, So I request you all please Do path and believe in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj.&nbsp; Historical ,&nbsp; Gurudwaras ,Places ,etc are Real.<br> Destination For Learning &amp; Spreading Good Thoughts ~|| 👈 .. ..<br> ....<br> Big #sikhi<br> #turbanking #sardari <br> #patialashahipagg <br> #sikhism #sikh #dastar&nbsp; <br> #amritsar&nbsp; #parshad <br> #wmk #pagg #guru <br> #waheguru #punjabi<br> #gurbani . __________________________________👉👉if you like our page support with follow and share👈👈<br> ਨੋਟ👉 ਜੇ ਤੂਹਾਨੂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਦਿਅਾ ਲਗੇਂ ਤਾ STORY ਯਾ POST&nbsp; ਪਾ ਕੇ SPPORT ਜਰੁਰ ਕਰਯੋਂ ਜੀ ।।👈👈<br> 👉🙏💐❤ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ❤💐🙏👈

  • gullu

    clock61 days ago

    ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Satnam waheguru g सतनाम वाहिगुरू जी