{👉👉ਜੇ ਤੂੰ 👭ਨਾਰਾ ਦੀ ੲੇ Queen ਤੇ ਤੇਰਾ @Sonu 💯ਯਾਰਾ ਦਾ ੲੇ ਯਾਰ #sonu#👈👈 != null ? 👉👉ਜੇ ਤੂੰ 👭ਨਾਰਾ ਦੀ ੲੇ Queen ਤੇ ਤੇਰਾ @Sonu 💯ਯਾਰਾ ਦਾ ੲੇ ਯਾਰ #sonu#👈👈 : ਪਰਮਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋ✌✌}

👉👉ਜੇ ਤੂੰ 👭ਨਾਰਾ ਦੀ ੲੇ Queen ਤੇ ਤੇਰਾ @Sonu 💯ਯਾਰਾ ਦਾ ੲੇ ਯਾਰ #sonu #👈👈

  • clock30 days ago

    ❤️