{ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ੲਿਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲੀ ਦੇ,
ਬਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀ ਦੇ।
@cobra_productionz @bhullar_beant @_ojatta_ != null ? ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ੲਿਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲੀ ਦੇ,
ਬਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀ ਦੇ।
@cobra_productionz @bhullar_beant @_ojatta_ : ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ (نیویدپ سنگھ)}

ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ੲਿਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲੀ ਦੇ, ਬਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀ ਦੇ। @cobra_productionz @bhullar_beant @_ojatta_